החרדי מהסרטון על הר הבית מגיב לראשונה / יעקב לחיאני

12:34

בעקבות ההסתה הפרועה של אנשי הימין הקיצוני דוגמת בן גביר וחבר מריעיו על הסרטון שהעלתי בחסדי ה׳ עליי אודות האיסור החמור לעלות להר הבית בזמננו

באתי בעזר ה׳ עליי להביא את דבר ה׳ ואת דברי רבותינו ברבים למען ידעו דורותיכם את האיסור החמור שדינו כרת והן הבהרה אביא בטרם אכתוב את דברי רבותינו שאין זה בעד אוייבנו אשר המה שונאים לנו ומבקשים את דמינו ונפשינו אלא בעבורנו למען נדע את חומר האיסור ולא נכשל חלילה.

שאלה: האם מותר להיכנס להר הבית?
תשובה: הרמב"ם כתב בפרק ג' מהלכות ביאת המקדש הלכה יב' טמא שנכנס למקדש במזיד "ענוש כרת" ואין חייב כרת או קורבן בשוגג אלא מן עזרת ישראל ולפנים או על תוספת העזרה שנתקדשה קדוש גמור.

ואם תאמר שאולי הדין הזה רק כשבית המקדש קיים אבל בזמן הזה אוליי פקעה קדושת המקדש.

לחיאני. (צילום באדיבות המצלם)

לחיאני. (צילום באדיבות המצלם)

הרי לנו לשון הרמב"ם בפרק י"ט מהלכות מעשה הקורבנות הלכה ט"ו מי ששחט קודשים "בזמן הזה" והעלה חוץ לעזרה חייב מפני שהוא ראוי ליקרב בפנים שאף על פי שאין בית המקדש הקדושה הראשונה קדשה לשעתה "וקדשה לעתיד לבוא" הרי מבואר במפורש ברמב"ם שקדושת בית המקדש קיימת גם בזמן הזה.

וכן כתב הרמב"ם בפרק ו' מהלכות בית הבחירה הלכה טז' בזה הלשון. ולמה אני אומר במקדש וירושלים שקדושה ראשונה קדושתן לעתיד לבוא. לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה. ושכינה אינה בטלה. וכן הוא אומר והשימותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדים.

וכן פסק הסמ"ג מצוות עשה קסג' וכן פסק רבינו שמשון פ"ו דשביעית משנה א'. וכן פסק ספר התרומה הלכות א"י וכן כתב הראש על מסכת יבמות דף פב' ע"ב. וכן כתבו התוס' במסכת יומא דף מ"ד ובמסכת שבועות דף י"ד שטמא שנכנס למקדש אפילו בזמן הזה "חייב כרת" כיוון שאיסורו איסור עולם  וכן פסק הרב אליעזר ממיץ בספר יראים השלם עמוד ז' סימן רע"ז. וכן פסק בספר החינוך מצווה שס"ב ו שס"ג וכן פסק הרשב"ץ בתשובה חג' סי' רא'.

הרי לנו כל הראשונים האלו שאומרים במפורש שגם בזמן הזה יש "חיוב כרת" למי שנכנס במזיד כשהוא טמא להר הבית.

ואומנם שיטת הראב"ד בפרק יט' מהלכות מעשה הקורבנות שאין קדושת המקדש בזמן הזה ונחלקו האחרונים בדעתו אם הוא היה מתיר לגמרי או רק שאין חיוב אבל איסור מדרבנן ודאי שיש.

"ולעניין הלכה למעשה" המגן אברהם בסימן תקס'א ס'ק ב' כתב. הרמב"ם פסק בפו' בהלכות בית הבחירה שקדושת העזרה וירושלים קדשה לעתיד לבוא. וזה לשון המשנה ברורה שכל עם ישראל נסמך על פסקיו שהוא החפץ חיים ע"ה בסימן תקס'א ס'ק ה' והניכנס עתה למקום המקדש "חייב כרת". וכן כתב הגרי"ז מינצברג בסיפרו שארית ישראל חחו'מ סו'ס ג'.
וכן פסק הרב קוק בשו'ת משפט כהן סי' צו'.

וזה לשון מו"ר פאר הדור והדרו פוסק הדור מר"ן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו יביע אומר חלק ה' סי' כו' יו'ד המורם מכל האמור שהדין נותן לפסוק כדברי הרמב"ם ורוב הראשונים והאחרונים שקדושה ראשונה קדשה גם לעתיד לבוא. ולכן אסור להיכנס בזמן הזה למקום המקדש. וגם אסור לטוס באויר מעל בית המקדש.

"ומצווה רבה לפרסם האיסור ולהודיע בשער בת רבים. ולא יכשלו באיסור חמור זה"

וכעת כבר נימנו וגמרו וגזרו והסכימו כל גדולי הדור בכל תוקף לגדור גדר ולהזהיר באזהרה חמורה לבל יהיה שום אדם להיכנס לשטח הר הבית עד כי יבוא שילה המצפה לישועת ה' עובדיה יוסף. זצ"ל
עכ"ל

וכמובן שזוהי דעתם של כל הפוסקים שאנחנו חיים על פיהן.

המשנה ברורה. החזו"א. הרב עזרא עטייה. הרב קנייבסקי. הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. הרב וואזנר זצ"ל. הרב אוירבעך זצ"ך. הרב אלישיב זצ"ל. כל גדולי בד"ץ העדה החרדית. כל גדולי החסידיות. ויזניץ.גור.בעלז.סאטמר.קרלין. והרבנות הראשית לדורותיה.

וכתבו במפורש שאין להיתחכם ולומר שטח זה אסור ושטח זה מותר. שאי אפשר לנו בשום אופן לכווין מקום המזבח ויש לחוש בזה לאיסור כרת.

ואחרי הודיע ה' לנו את כל זאת הרי מכאן יוצאת תשובה לאלה שניסו להיתפס במה שכתב בספר חרדים  (שער התשובה פרק ג), וכן (בסוף חידושי הרמב"ם לראש השנה), שהרמב"ם באגרותיו כתב, שביום ד' חשון שנת ד' אלפים תשע מאות עשרים ושש, יצא מעכו לירושלים ונכנס למקום הגדול והקדוש והתפלל שם ביום ו' חשון, אין הכוונה שנכנס למקדש ממש, אלא שהיה בית כנסת גדול ומפואר בירושלים סמוך למקדש ונהרס ע"י אויבי ישראל. וכמ"ש בשו"ת מהר"י קולון (שרש ה), למען ציון לא אחשה וכו', כי ידו פרש צר על בית הכנסת הגדול בירושלים ונתץ את ״הבית הגדול והקדוש״ וכו'. ע"ש. ועל בית הכנסת הזה נתכוון הרמב"ם.

וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק ח"ה (סי' א אות טז), ודחה בתוקף דברי איזה מתחדשים שתלו עצמם בבוקי סריקי בדברי הרמב"ם שהביא בספר חוכ"כ ידי"נ הגאון ר' אליעזר יהודה ולדינברג בשו"ת ציץ אליעזר חלק י (סי' א דף כא ע"א), וכן הגר"ש משאש בשו"ת שמש ומגן (חיו"ד סי' כה). וכיו"ב כתב הגרי"מ טוקצינסקי בעיר הקדש והמקדש ח"ג (עמוד רה).

וא"כ מי הוא זה ואיזה הוא גאון העולם אשר יוכל להעיז לפרוץ גדר של גדולי העולם ולהכשיל את הרבים באיסור כרת.

ואין הדברים בכדי לחזק את אויבנו אלא בכדי להצילנו וה׳ הטוב יכפר בעד ויהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו שיבוא ויטהרנו ונזכה לעלות להר הבית בשמחה ובטוב לבב ונזכה לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו.

אודות המחבר

עוד בכותרות

7 תגובות

 1. הודיה

  מאיפה הסקת את המסקנה שאסורה העלייה להר?!?!
  הרמב"ם בכתביו מתכוון למקום קודש הקודשים. זה שאת המשך דבריו לא כתבת לא הופך את טענתך לנכונה! בנוסף, האיסור של רבנים מתקופתנו נובע מהחשש שמא יעלו יהודים ללא טבילה וייכשלו באיסור כרת. יהודים רבים עולים לאחר טבילה כדת וכדין ולכן איסור זה לא חל עליהם. מקום קודש הקודשים הוא עפ"י המסורת תחת כיפת הסלע, מקום שממילא אין אפשרות ליהודים להיכנס אליו, כך שאיננו חוטאים חס ושלום באיסור כרת המדובר.
  בדבריך הסתמכת על הרב מרדכי אליהו זצ"ל שידוע בבירור שסמך ידיהם של העולים להר בטהרה ("ומי יודע אם הצרות הבאות ומתרגשות על עמ"י בדורנו לא נוסעות מזה שאנחנו אדישים לנושא המקדש")

  טענתך אם כן, אינה אלא מורכבת מגיבובים של חצאי משפטים וסברות על כן אין למצוא בה שום היגיון.
  מציעה לך לחקור יותר את הנושא (הלכות בית הבחירה לרמב"ם, החפץ חיים, סדר קדשים ועוד רבים וטובים) לפני שאתה ממהר להפיץ סרטון המציג את האמת בצורה כה מעוותת

  Reply
 2. צבי סוכות

  טוב עשה יעקב כי ערך ברור למדני מרשים בסוגיא.

  אולם ישנם שאלות עיקריות עליהם לא ענה הכותב. אשמח לתגובתו

  א. אם הינך סומך על כל גדולי הדור שציטטת לשם מה הבאת דברי הראשונים והאחרונים בסוגיא. הרי גדולי הדור אמרו והם מבינים הרי הכי טוב בראשונים ואחרונים. נראה שהכותב סומך על גדולי הדור ורק אח"כ פונה להבאת ראיות מדברי הראשונים והאחרונים.. לעניין זה בוודאי מבין הכותב היטב כי כל גדולי הדור שהביא שייכים לאסכולה החרדית. ואף אם יעמיק הכותב בדברי מרן ביביע אומר יגלה כי מרן נותן מקום נרחב למתירים בתנאים מסוימים. בכל אופן ישנם תלמידי חכמים גדולים שמתירים לעלות להר הבית ואף תלמידי חכמים רבים מהמגזר החרדי שאינם חושבים כלל כי מדובר באיסור כרת לעולים למקומות המותרים לכאורה אחרי טבילה. אותם ת"ח מכירים גם הם את הראשונים והאחרונים והניסיון החרדי לזלזל באופן מוחלט ברבני הציונות הדתית נידון לכישלון פשוט כי הזלזול לא נכון.

  ב. בסרטון שהעלה הכותב הוא מתייחס בעיקר לטענה שהערבים רוצחים בגלל שיהודים עולים להר. כמובן שטענה זו איננה הלכתית כלל וכי הערבים רצחו וירצחו יהודים עם או בלי קשר להר. ובכלל אתמול הם טענו שהרב יצחק יוסף בכלל הוא שמתסיס את השטח כי ביקר בקבר יוסף.

  ג. כמי שמתיימר לייצג את ההלכה ראוי לו לאדם לקיים דיון הלכתי ענייני עם מי מרבני הר הבית. אני מוכן לחתום שהכותב לא עשה זאת מעולם. וככה לא לומדים סוגיות בשום מקום.

  ב.

  Reply
 3. נועם

  אידיוט. אין מחלוקת על כך שאסור להיכנס לשטח בית המקדש. אבל לחלקים שמסביב אפשר. יש את הבית ולבית יש כביכול כמו חצר. אז זה שאסור להיכנס לבית לא אומר שאסור להיכנס לחצר

  Reply
 4. עמרם

  הרמב"ם בעצמו עלה למקום המקדש כפי שמעיד במכתבו, כולל תאריך מדוייק.
  ברור שאין דעת הרמב"ם שאסור לעלות בכלל. רק לפנים מעזרת נשים אסור לטמא מת, וכך מפורש בהלכות בית הבחירה.

  Reply
 5. דני

  סילפת את המקורות! הראשונים והאחרונים מתעסקים באיזור המקדש (החיל ופנימה), ולכן מתייחסים רק לכ-10% משטח הר הבית. מותר להסתובב בשאר השטח (לאחר טבילה במקווה), כלומר ב-90% הנותר.

  Reply
 6. יהודי

  שטויות
  1. הרמב"ם אומר שהיה בבית הגדול והקדוש כשם מקום, המהרי"ק כשמדבר על צדקה משבח בית כנסת בירושלים בתואר הבית הגדול והקדוש בלשון שבח (שבח לשם צדקה ע"ש) באותה מידה הוא יכל לכנות כל בית כנסת בתיאור זה, אבל ממש לא בשם מקום זו הוצאה מההקשר.
  2. המהרי"ק חי לפני 500 שנה הרמב"ם לפני 850 שנה בינתיים עברו 350 שנה שהרמב"ן ועוד שכתבו קורותיהם בירושלים ולא מציינים בית כנסת מיוחד בירושלים אדרבה הרמב"ן עצמו בנה בית כנסת
  3. אותו בית כנסת שנהרס בזמנו גם נבנה חזרה כמו שמצוטט במכתב ואם כן מתי הוא נעלם שנית ולמה שוב הוא נעלם ולא מצוטט כלל.
  שו"ת מהרי"ק סימן ה
  ידו פרש צר על בית הכנסת שבירושלים עיר הקודש ונתץ הבית הגדול והקדוש ועל זה הוצרכו ק"ק שבירושל' תוב"ב להוציא מעות רבות כדי להשתדל לבנות הנהרסות וגם בהוצאת הבנין ועניינים אחרים והוצרכו ללוות ברבית מן הגוים ממון הרבה ונשתעבדו בגוף ובממון וכו'
  4. נניח שבאמת היה בית כנסת כזה שמכונה בכינוי שמיוחד לבית המקדש, אולי זה בגלל שהוא היה בהר הבית?!
  5. אני מקווה שבברכת המזון כשהם אומרים רחם נא.. על הבית הגדול והקדוש הם לא מתכוונים לבית כנסת בירושלים (אולי החורבה).

  לגבי איסור העליה שלחייאני מצטט אז חייב ללמוד את ההבדל בין :
  1.מקום המקדש לבין:
  2. הר הבית
  זה לא אותו דבר
  1. מקום המקדש = מחנה שכינה כ-3% מהשטח שנמצא בין החומות המקיפות כיום את מתחם הר הבית. (אפשר לכלול בתוכו גם את עזרת הנשים והחיל לכן אומרים העזרות ז"א עזרת ישראל ועזרת נשים)
  2. הר הבית- מחנה לוויה המקודש 30% מהשטח המתוחם במחם הר הבית

  3. הבוחן התורני יראה כי בראשונים אין כל ספק כי קודש הקודשים ואבן שתיה נמצא תחת כיפת הסלע, ואין חולק (מפרשי הכפתור ופרח הוכיחו שאינו חולק הובאו בדברי יעקב מידות סימן ה'), ומכאן לחשב את המרחקים זה פשוט,
  4. גם מקום המזבח (שהכותב שרבבו לכאן בלי קשר) פשוט הממצאים בהר מראים בבירור כי האמה היא 52.5 ס"מ וחציבת קיר מערב קודש הקודשים נראית בבירור ומתאימים בדיוק לאורך ולזווית המדויקים של בית המקדש, מעבר לכך שבדיעבד מזבח כשר בכל מחנה שכינה ואכמ"ל.

  Reply
 7. גיא

  מראשי המאפיה של שס: יעקב לחיאני ואלחנן בוזגלו שר"י
  יעקב לחיאני ואלחנן בוזגלו שר"י, מראשי המאפיה של שס בביטוים שתסמרנה אוזן משמוע!

  לקראת ההרצאה של הרב אמנון יצחק שליט"א, במלון רמדה בירושלים ביום שלישי 21-יונ'-2016 למניינם, גם ברשת ה-"וואטסאפ" השבבניקים משס לא נחים לרגע וכבר הוגשה תלונה במשטרה.
  יעקב לחיאני שר"י, שנעצר לפני שבוע בהפגנה שהתקיימה מחוץ לאולמי זוועהיל, נשמע בהקלטותיו בוואטסאפ עם חברו אלחנן בוזגלו שר"י בהשתלחויות חסרות תקדים שתסמרנה אוזן משמוע:
  הכל בלינק המצורף, פשוט עוקר תורה ושונא ישראל : https://www.shofar.tv/articles/13537

  Reply

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים


*